Mâu thuẫn biện chứng trong quá trình XD nền KT hàng hoá nhiều thành phần

Luận văn thạc sĩ: Mâu thuẫn biện chứng trong quá trình XD nền KT hàng hoá nhiều  thành phần

Đề tài: Quản lý nhà nước

Nội dung luận văn:

Mâu thuẫn là hiện tượng có trong tất cả các lĩnh vực: chính trị, kinh tế,xã hội, khoa học…, từ thế giới tự nhiên đến thế giới tư duy trừu tượng. Mâu thuẫn là một phần tất yếu của sự vật, hiện tượng và tồn tại khách quan. Theo Lênin, quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập là “ hạt nhân” của phép biện chứng để giải thích thế giới khách quan.

Nước ta từ năm 1986, nước ta đã thực hiện đổi mới chính sách kinh tế từ cơ chế quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Theo đó đặc điểm nổi bật của nền kinh tế thời kì quá độ nước ta là nền kinh tế nhiều thành phần. Trong nền kinh tế nhiều thành phần ở nước ta hiện nay cũng có rất nhiều mâu thuẫn như: mâu thuẫn giữa giai cấp vô sản và tư sản, mâu thuẫn giữa các hình thức sở hữu tư liệu sản xuất, mâu thuẫn giữa tư tưởng cũ và mới,…Yêu cầu hiện nay đối với con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là làm sao giải quyết tốt các mâu thuẫn. Vậy các mâu thuẫn quá trình xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần ở nước ta hiện nay là gì? Thực trạng các vấn đề đó ra sao? Hướng giải quyết như thế nào?…

333

Nội dung luận văn gồm 4 chương: 

Chương 1: Cơ sở lý luận

Chương 2: Thực trạng vấn đề phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần ở Việt Nam

Chương 3: Mâu thuẩn biện chứng quá trình xây dựng nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần ở Việt Nam

Chương 4: Giải pháp phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần ở Việt Nam

download

Add Comment