Luận văn nghiên cứu phát triển vận tải biển tại tỉnh Bình Định

Luận văn thạc sĩ: Luận văn nghiên cứu phát triển vận tải biển tại tỉnh Bình Định

Đề tài: Kinh tế phát triển

Mục tiêu nghiên cứu đề tài:

Sự phát triển ngành vận tải biển bao gồm: phát triển hệ thống cảng biển, phát triển đội tàu, phát triển hệ thống khai thác và dịch vụ cảng…sẽ là cơ sở để khai thác tiềm năng biển, khai thác nguồn hàng và phát triển mạnh hoạt động dịch vụ khu vực này. Đây có thể được coi là khâu đột phá cho sự phát triển kinh tế của khu vực này. Vì tính cấp thiết trên nên luận văn đã chọn đề tài “nghiên cứu phát triển vận tải biển tại tỉnh Bình Định”

Mục tiêu của luận văn khái quát về lý luận và thực tiễn; Đánh giá tiềm năng phát triển vận tải biển tại Bình Định; Đưa ra những thành công và hạn chế trong thực trạng của vận tải biển tại Bình Định cùng với các nguyên nhân của hạn chế đó; Đưa ra giải pháp để phát triển vận tải biển tại Bình Định

thu-tuc-va-le-phi-sang-ten-nha-dat-la-tai-san-thua-ke--27860

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

Đối tượng nghiên cứu của đề tài: Phát triển vận tải biển

Phạm vi nghiên cứu:

Về nội dung: Đề tài chỉ giới hạn phạm vi là vận tải hàng hoá, phát triển hệ thống cảng biển, đội tàu và dịch vụ logistics.

Về mặt không gian: tại Tỉnh Bình Định

Về mặt thời gian: từ năm 2006 đến nay

Phương pháp nghiên cứu:

Nghiên cứu này sử dụng các phương pháp phân tích thống kê, so sánh, đánh giá, tổng hợp, khảo sát thực tế, chuyên gia.

Công cụ chính: Sử dụng chương trình xử lý số liệu bằng excel, kết hợp với thống kê mô tả, so sánh, đánh giá, tổng hợp…

Luận văn gồm 3 chương sau:

Chương 1: Cơ sở lý luận về phát triển vận tải biển

Chương 2: Thực trạng phát triển vận tải biển tại Bình Định

Chương 3: Giải pháp phát triển vận tải biển tại Tỉnh Bình Định trong thời gian tới.

download

Add Comment