Lập trình ràng buộc với bài toán người chơi gôn

Luận văn thạc sĩ: Lập trình ràng buộc với bài toán người chơi gôn

Đề tài luận văn: Công nghệ thông tin

Nội dung luận văn:

Lập trình ràng buộc là một trong những phát triển thú vị và mạnh mẽ nhất của ngôn ngữ lập trình trong thập kỷ gần đây. Được xây dựng trên cơ sở lý thuyết toán học vững chắc, nó đang phát triển và đặc biệt là nó cũng đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ trong việc áp dụng vào lĩnh vực thương mại, nó trở thành phương pháp mô hình hoá cho nhiều bài toán tối ưu, cụ thể là trong các ràng buộc có sự hỗn tạp và các bài toán tìm kiếm có tính tổ hợp.

Việc giải SGP là công việc khó, đòi hỏi phải có sự kết hợp những phương pháp và thậm chí là cần tìm thêm những phương pháp mới, cách tiếp cận mới. Đây cũng tạo tiền đề và mong muốn cho những nghiên cứu trong tương lai.

tin-dung-bat-dong-san

Luận văn gồm 3 phần như sau:

Phần 1: Giới thiệu về lập trình ràng buộc.

Phần 2: Những cơ sở về bài toán thỏa mãn ràng buộc.

  • Chương 1: Giới thiệu những khái niệm cơ bản
  • Chương 2: Giải bài toán thoả mãn ràng buộc
  • Chương 3: Thuật toán nhằm rút gọn tìm kiếm lời giải cho bài toán

Phần 3: Bài toán người chơi gôn.

  • Chương 1: Giới thiệu bài toán
  • Chương 2: Loại bỏ đối xứng bằng phương pháp tĩnh trong bài toán SGP
  • Chương 3: Các mô hình cùng phương pháp giải SGP
  • Chương 4: Loại bỏ đối xứng bằng phương pháp thêm ràng buộc trong thời gian tìm kiếm cho SGP
  • Chương 5: Một số phương pháp loại bỏ đối xứng động khác cho SGP
  • Chương 6: Loại bỏ đối xứng bằng phương pháp tĩnh và thêm ràng buộc dư thừa để giải SGP
  • Chương 7: Giải SGP trong một số trường hợp đặc biệt và mối liên quan với các hình vuông latin trực giao

Phần 4: Kết luận

download

Add Comment