Lập kế hoạch khởi sự cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam

Luận văn thạc sĩ: Lập kế hoạch khởi sự cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam

Đề tài: Quản trị kinh doanh

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn:

Trong chiến lượt phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2001 -2010 Việt Nam đã đặt ra mục tiêu đầy tham vọng cho tăng trưởng kinh tế, tạo công ăn việc làm và xóa đói giảm nghèo. Các doanh nghiệp tư nhân vừa và nhỏ sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc đạt được những mục tiêu này. Nó sẽ cung cấp một phần quan trọng các khoản đầu tư mới, góp phần vào tăng trưởng nhanh xuất khẩu và được mong đợi sẽ tạo ra một phần việc làm mới, có năng suất lao động và thu nhập cao, kể cả ở vùng nông thôn…

111

Mục tiêu của luận văn là làm rõ một số vấn đề lý luận cơ bản về khởi nghiệp như khái niệm doanh nghiệp vừa và nhỏ, các lý thuyết kinh tế liên quan đến khởi nghiệp.

Phân tích đánh giá thực trạng của công tác khởi nghiệp các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam thời gian qua và thực trạng về chính sách nhà nước đối với các DNVVN

Xây dựng một quy trình cho quá trình khởi nghiệp để cho người khởi nghiệp có cơ sở lý thuyết, nắm được các bước cụ thể trong quá trình khởi nghiệp

Đề xuất những giải pháp đối với chinh sách pháp luật của nhà nước, sự hỗ trợ của Chính Phủ đối với các DNVVN, nhất là trong công tác khởi nghiệp

Luận văn gồm 3 chương:

Chương 1: Cơ sở lý thuyết về khởi sự doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Chương 2: Thực trạng về DNVVN và khởi sự DNVVN ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Chương 3: Mô hình kế hoạch khởi nghiệp và một số kiến nghị về thủ tục ĐKKD và chính sách hỗ trợ DNVVN ở Việt Nam.

Download

Add Comment