Kiểm toán ngân sách nhà nước do kiểm toán Nhà nước Việt Nam thực hiện

Luận văn thạc sĩ: Kiểm toán ngân sách nhà nước do kiểm toán Nhà nước Việt Nam thực hiện

Đề tài: Kế toán – kiểm toán

Nội dung luận văn:

Trong những năm qua, chất lượng tổ chức kiểm toán NSNN đã dần được nâng cao trên cơ sở nguồn lực hiện có của KTNN. Tổ chức bộ máy của KTNN đã hoàn thiện hơn, nhất là từ khi thực hiện Luật KTNN vào năm 2006, đảm bảo tính độc lập cao nhất trong hoạt động KTNN với tư cách là ngoại kiểm đối với việc quản lý và điều hành NSNN của Chính phủ. Để giải quyết những vướng mắc phát sinh trong hoạt động thực tiễn hoạt động kiểm toán, trong đó có hoạt động kiểm toán NSNN, Luật KTNN đã có những quy định rất cụ thể liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của KTNN, đặc biệt là yêu cầu đối với tổ chức kiểm toán NSNN. Bên cạnh đó, công tác quản lý NSNN cũng có những thay đổi.

Nhằm đáp ứng những yêu cầu này, tổ chức kiểm toán NSNN do KTNN Việt Nam thực hiện phải đổi mới toàn diện, góp phần tăng cường vai trò của KTNN trong việc hỗ trợ Quốc hội và Hội đồng nhân dân (HĐND) nâng cao năng lực giám sát NSNN. Chính vì vậy việc nghiên cứu để hoàn thiện tổ chức kiểm toán NSNN do KTNN Việt Nam thực hiện có ý nghĩa hết sức quan trọng và là yêu cầu cấp thiết.

22

Mục đích nghiên cứu của Luận văn:

Trên cơ sở hệ thống hoá và phát triển các vấn đề lý luận chung về NSNN gắn với tổ chức kiểm toán NSNN, tổ chức kiểm toán NSNN, nghiên cứu thực trạng tổ chức kiểm toán NSNN do KTNN Việt Nam thực hiện, Luận án đề xuất phương hướng và giải pháp hoàn thiện tổ chức kiểm toán NSNN do KTNN Việt Nam thực hiện

Luận văn gồm 3 chương:

Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức kiểm toán ngân sách nhà nước

Chương 2: Thực trạng tổ chức kiểm toán ngân sách nhà nước do kiểm toán nhà nước Việt Nam thực hiện

Chương 3: Định hướng và giải pháp hoàn thiện tổ chức kiểm toán ngân sách nhà nước do kiểm toán nhà nước Việt Nam thực hiện

download

Add Comment