Khắc phục rủi ro của nhà đầu tư cá nhân tại Thị trường Chứng khoán VN

Luận văn thạc sĩ: Khắc phục rủi ro của nhà đầu tư cá nhân tại Thị trường Chứng khoán VN

Đề tài luận văn: Quản trị kinh doanh

Mục đích nghiên cứu của luận văn:

Cùng với quá trình đổi mới nền kinh tế của đất nước, nước ta đã đạt được những thành tựu thành quả to lớn: các ngành công nghiệp có tốc độ tăng trưởng cao như công nghệ thông tin, chế tạo máy; ngành nông nghiệp từng bước máy móc hoá đã làm cho năng suất lao động cải thiện rõ rệt đưa nước ta xuất khẩu gạo đứng thứ 2 thế giới.

Luận văn nghiên cứu hành vi của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán. Phân tích các nhân tố rủi ro, tìm nhân tố rủi ro nào là ảnh hưởng nhất đối với nhà đầu tư.

Dữ liệu: thời gian số liệu được lấy từ năm 2007 đến nay. Dữ liệu thứ cấp lấy số liệu khớp lệnh thị trường, từ các công ty niêm yết… Dữ liệu sơ cấp khảo sát 169 nhà đầu tư.

thi-truong-chung-khoan-viet-nam

Phương pháp nghiên cứu của luận văn:

Sử dụng các phương pháp khảo sát, thống kê, mô tả, so sánh, phân tích và kết hợp số liệu từ thực tế trên thị trường, sử dụng bảng biểu, đồ thị làm rõ mô hình rủi ro. Công cụ sử dụng là phần mềm thống kê SPSS.

Nội dung luận văn gồm 3 chương sau:

Chương 1: Cơ sở lý luận về đầu tư chứng khoán và rủi ro trong đầu tư chứng khoán

Chương 2: Phân tích rủi ro nhà đầu tư cá nhân tại sàn giao dịch TP.HCM

Chương 3: Giải pháp khắc phục rủi ro nhà đầu từ cá nhân trên thị trường chứng khoán

download

Add Comment