Hợp nhất – Thâu tóm doanh nghiệp dưới góc nhìn tài chính

Luận văn thạc sĩ: Hợp nhất – Thâu tóm doanh nghiệp dưới góc nhìn tài chính

Đề tài luận văn: Tài chính doanh nghiệp

Nội dung Nghiên cứu của luận văn:

Luận văn sẽ nghiên cứu một số phương pháp xác định giá trị thương vụ M&A. Điểm quan trọng là phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp bao gồm: giá trị hữu hình và giá trị vô hình. Trên cơ sở một số phương pháp định giá được sử dụng phổ biến trên thế giới và tại Việt Nam, luận văn sẽ phân tích ưu – nhược điểm và hạn chế khi áp dụng cho doang nghiệp tại Việt Nam trong hoạt động M & A. Luận văn sẽ đề xuất một số điều kiện nâng cao hiệu quả hoạt động M&A tại Việt Nam.

dich-vu-tai-chinh

Phương pháp nghiên cứu:

Mặc dù hoạt động M&A trên thế giới đã có cách đây hơn 120 năm, tuy nhiên chưa phổ biến tại thị trường Việt Nam. Vì vậy, luận văn sử dụng một số phương pháp định giá doanh nghiệp làm cơ sở để xác định giá trị thương vụ M&A như phương pháp định giá thương hiệu (phân tích phương pháp của tổ chức Interbrand) phương pháp giá trị tài sản thực, phương pháp chiết khấu dòng tiền…

Phương pháp phân tích được sử dụng chủ đạo trong đề tài để làm rõ những vấn đề trong hoạt động hợp nhất – thâu tóm doanh nghiệp.

Luận văn gồm 3 chương như sau:

Chương 1: Khung phá lý về hợp nhất – thâu tóm và định giá doanh nghiệp

Chương 2: Thực trạng hoạt động M&A tại Việt Nam

Chương 3: Một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động M&A tại Việt Nam

download

Add Comment