Hoàn thiện quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Luận văn thạc sĩ: Hoàn thiện quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Đề tài: Quản lý kinh tế

Nội dung nghiên cứu của luận văn:

Trong những năm qua ngành du lịch Việt Nam đã có những đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước và đang ngày càng khẳng định vị trí, vai trò của mình trong nền kinh tế quốc dân. Đồng thời trong bối cảnh của nền kinh tế thị trường, mở cửa và hội nhập quốc tế ngành du lịch cũng đứng trước những thách thức to lớn, đòi hỏi phải có sự đổi mới, hoàn thiện quản lý nhà nước đối với ngành này để ngành du lịch thực sự trở thành nền kinh tế “mũi nhọn”.

tin-dung-bat-dong-san

Lâm Đồng là một tỉnh cao nguyên miền núi thuộc khu vực Tây Nguyên và giáp với tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Phước thuộc vùng kinh tế miền Đông Nam Bộ có lợi thế về khí hậu, tài nguyên và có nhiều tiềm năng về phát triển du lịch, nhất là các loại hình du lịch sinh thái, nghĩ dưỡng núi và tham quan thắng cảnh. Từ Đại hội Đảng bộ tỉnh năm 1996 đến nay, tỉnh Lâm Đồng luôn xác định ngành du lịch là ngành kinh tế động lực của tỉnh và thực tiễn trong những năm qua, ngành du lịch tỉnh Lâm Đồng đạt được nhịp độ tăng trưởng khá, góp phần làm cho tỉ trọng ngành dịch vụ trong cơ cấu kinh tế của tỉnh ngày càng tăng trưởnn và xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh ngày càng rõ nét.

Trên cơ sở lý luận chung của QLNN về kinh tế nói chung, QLNN đối với ngành du lịch nói riêng. Đề tài sẽ đi sâu vào phân tích, đánh giá thực trạng QLNN về du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Từ đó đề xuất phương hướng, giải pháp hoàn thiện QLNN về du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, góp phần thúc đẩy sự phát triển và đưa ngành du lịch tỉnh Lâm Đồng thực sự trở thành ngành kinh tế động lực của tỉnh.

download

Add Comment