Hoàn thiện phương pháp xếp hạng tín nhiệm khách hàng doanh nghiệp

Luận văn thạc sĩ: Hoàn thiện phương pháp xếp hạng tín nhiệm khách hàng doanh nghiệp

Đề tài: Kinh tế Tài chính – Ngân hàng

Ý nghĩa nghiên cứu của luận văn:

Trên cơ sở khái quát lý luận, nghiên cứu thực trạng hệ thống xếp hạng tại BIDV, kinh nghiệm xếp hạng của các tổ chức khác trong và ngoài nước luận văn đã kiến nghị các giải pháp để hoàn thiện hệ thống xếp hạng, trên cơ sở đó đưa ra hệ thống xếp hạng doanh nghiệp mới. Đây là hệ thống xếp hạng theo luận văn khá hoàn thiện và đầy đủ, có thể thực hiện triển khai và áp dụng trong toàn hệ thống BIDV hoặc bất kỳ một tổ chức tín dụng nào.

61c379baaaa0d3207bf0deb3006a60f6-600x340

Phương pháp nghiên cứu:

Phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong luận văn là phương pháp duy vật biện chứng, vận dụng các nguyên tắc khách quan, toàn diện và thống nhất giữa lịch sử và logic, sử dụng các phương pháp đi từ cụ thể đến trừu tượng… ngoài ra luận văn còn sử dụng các tài liệu, các công trình nghiên cứu của các tác giả trong nước có liên quan.

Nội dung nghiên cứu của luận văn:

Chương 1: Xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp vay vốn ngân hàng

Chương 2: Thực trạng xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Chương 3: Kiến nghị hoàn thiện phương pháp xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Download

Add Comment