Hoàn thiện CT thẩm định dự án đầu tư BĐS cho vay tại NHTMCP Hàng Hải VN

Luận văn thạc sĩ: Hoàn thiện CT thẩm định dự án đầu tư BĐS cho vay tại NHTMCP Hàng Hải VN

Đề tài: Quản trị Kinh doanh Bất Động Sản

Mục tiêu nghiên cứu:

Với tính chất quan trọng và phức tạp của nội dung thẩm định dự án đầu tư BĐS, công tác thẩm định dự án đầu tư BĐS tại các Ngân Hàng nói chung và Ngân Hàng Thương mại Cổ phần (TMCP) Hàng Hải Việt Nam nói riêng cần phải thay đổi cho phù hợp với những yêu cầu mới, nhằm giúp Ngân Hàng có quyết định cho vay hiệu quả và giảm thiểu rủi ro trong hoạt động cho vay dự án đầu tư BĐS.

Hệ thống hóa những vấn đề cơ sở khoa học cơ bản về thẩm định dự án đầu tư bất động sản để cho vay tại các Ngân Hàng thương mại.

Nghiên cứu thực trạng công tác thẩm thẩm định dự án đầu tư bất động sản để cho vay tại Ngân Hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam. Từ đó đề xuất Ngân Hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam.

hinh-nen-powerpoint-kinh-te-tai-chinh-3

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu những vấn đề liên quan đến công tác thẩm định dự án đầu tư bất động sản để cho vay tại Ngân Hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam.

Phạm vi nghiên cứu: Hoạt động thẩm định dự án đầu tư bất động sản tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam.

Phương pháp nghiên cứu:

Phương pháp so sánh, đối chiếu

Phương pháp phân tích số liệu

Phương pháp chuyên gia

Luận văn gồm 3 chương:

Chương 1: Cơ sở khoa học về thẩm định dự án đầu tư bất động sản để cho vay tại các Ngân Hàng thương mại

Chương 2: Thực trạng công tác thẩm định dự án đầu tư bất động sản để cho vay tại Ngân Hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam

Chương 3: Giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư bất động sản để cho vay tại Ngân Hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam

Download

Add Comment