Hoàn thiện cơ chế tài chính các công ty xổ số kiến thiết khu vực miền nam

Luận văn thạc sĩ: Hoàn thiện cơ chế tài chính các công ty xổ số kiến thiết khu vực miền nam

Đề tài: Kinh tế – Tài chính – Ngân hàng

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn:

Qua nghiên cứu hoạt đông xổ số của Việt Nam và các quốc gia điển hình trên thế giới kết hợp với tham khảo những công trình nghiên cứu đã công bố, luận văn góp phần làm sáng tỏ và cập nhật các vấn đề lý luận cơ bản về xổ số. Luận văn tập trung nghiên cứu thực trạng hoạt động xổ số Việt Nam, nhận diện những hạn chế phát sinh do môi trường kinh tế, xã hội đã thay đổi, từ đó hình thành các giải pháp đổi mới nhằm hoàn thiện cơ chế tài chính riêng có của những doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực này.

xo-so-mien-nam

Phương pháp nghiên của luận văn:

Hoạt động xổ số tại Việt Nam đang vận động và phát triển không ngừng. Do đó, trong suốt quá trình tiếp cận và nghiên cứu đề tài, luận văn được hoàn thành dựa trên cơ sở sử dụng triệt để phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử. Bên cạnh đó, phương pháp dự báo, phân tích, so sánh và thống kê các số liệu báo cáo được sử dụng kết hợp với khảo sát và trải nghiệm thực tế

Nội dung luận văn gồm 3 chương:

Chương 1: Lý luận tổng quan về cơ chế tài chính

Chương 2: Thực trạng cơ chế tài chính các công ty xổ số kiến thiết khu vực miền nam

Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện cơ chế tài chính các công ty xổ số kiến thiết khu vực miền nam

Download

Add Comment