Hệ hỗ trợ chẩn đoán loại hỏng máy điện thoại

Luận văn thạc sĩ: Hệ hỗ trợ chẩn đoán loại hỏng máy điện thoại

Đề tài luận văn: Điện tử viễn thông

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn:

Hệ hỗ trợ chuẩn đoán loại hỏng máy điện thoại trình bày trong luận văn này đã thử nghiệm ứng dụng lý thuyết tập mở và lập luận mờ, góp phần đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, từng bước tin học hoá trong việc khai thác, quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh các dịch vụ bưu chính viễn thông một cách có hiệu quả, đặc biệt tự động hoá một số dịch vụ để tăng cường tính chính xác và giảm chi phí sản xuất  (nhân công, công cụ). Hệ chương trình được cài đặt trong môi trường windows, hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server và ngôn ngữ lập trình Visual Basic.

Nghiên cứu các phương pháp suy diễn mờ dựa trên độ đo các giá trị tham số kỹ thuật thực tế nhằm giải quyết những vấn đề của bài toán. Từ đó thiết kế và xây dựng hệ hỗ trợ quyết định chẩn đoán loại hỏng của máy điện thoại thuê bao trên cơ sở lý thuyết đa nghiên cứu.

quản lý nhà nước

Luận văn gồm 6 chương sau: 

Chương 1: Giới thiệu hệ thống báo và xử lý máy hỏng tại Đài 119 Bưu Điện TP Nha Trang hiện tại, đề xuất hệ thống mới.

Chương 2: Thu nhận và biễu diễn tri thức.

Chương 3: Lý thuyết tập mờ và hệ hổ trợ quyết định.

Chương 4: Suy diễn mờ.

Chương 5: Xây dựng hệ hỗ trợ quyết định trạng thái hỏng máy điện thoại.

Chương 6: Phân tích thiết kế hệ thống, xây dựng hệ chương trình và cài đặt.

download

Add Comment