Hiệu quả kinh doanh tại Công ty CP Petrolimex – Thực trạng và giải pháp

Luận văn thạc sĩ: Hiệu quả kinh doanh tại Công ty CP Petrolimex – Thực trạng và giải pháp

Đề tài luận văn: Quản trị kinh doanh

Mục tiêu nghiên cứu luận văn:

Trên cơ sở lý thuyết chung về hiệu quả kinh doanh, lý thuyết về hiệu quả kinh doanh bảo hiểm, lý thuyết về phân tích hiệu quả kinh doanh…được sử dụng, phân tích, đánh giá thực trạng kinh doanh tại Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex trong những năm qua, phân tích sâu những yếu tố tác động chủ yếu đến hiệu quả kinh doanh. Từ đó đề ra các giải pháp khả thi để nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty một cách an toàn và bền vững.

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

Việc nghiên cứu đề tài thực hiện trên cơ sở phân tích, đánh giá kết quả hoạt động, từ đó đề xuất những giải pháp nhầm nâng cao hiệu quả kinh doanh, định hướng an toàn và bền vững tại Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex.

Phạm vi nghiên cứu là kết quả hoạt động kinh doanh từ năm 2000 đến 2005 của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex.

bao-hiem-petrolimex

Phương pháp nghiên cứu: Luận văn sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu:

Nghiên cứu tài liệu

Khảo sát thực tế tại Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex

Thống kê, tổng hợp, so sánh và phân tích kinh tế.

Nội dung luận văn gồm 3 chương sau:

Chương 1: Lý luận chung về hiệu quả kinh doanh và phân tích hiệu quả kinh doanh

Chương 2: Đánh giá thực trạng hoạt động của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex

Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex phát triển đến hết năm 2015.

download

Add Comment