Giải quyết việc làm hiệu quả cho LĐ nữ trong quá trình phát triển kinh tế ở H.Hóc Môn

Luận văn thạc sĩ: Giải quyết việc làm hiệu quả cho LĐ nữ trong quá trình phát triển kinh tế ở H.Hóc Môn

Đề tài: Quản lý nhà nước

Mục đích nghiên cứu của luận văn:

Vấn đề việc làm và việc làm cho lao động nữ là một trong những vấn đề mang tính toàn cầu, đặc biệt trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng cao. Bất kỳ quốc gia nào giải quyết tốt vấn đề việc làm, đặc biệt là việc làm cho lao động nữ thì sẽ có tác động mạnh mẽ đến sự phát triển kinh tế, xã hội, an ninh chính trị của quốc gia đó…

Việc nghiên cứu đề tài giúp làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của vấn đề giải quyết việc làm cho lao động nữ và trên cơ sở phân tích thực tiễn, quan điểm chỉ đạo của huyện, đề tài góp phần xây dựng những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết việc làm cho lao động nữ trong quá trình phát triển kinh tế ở Huyện Hóc Môn

111

Phương pháp nghiên cứu: 

Phương pháp nghiên cứu chủ yếu sử dụng trong luận văn là phương pháp thống kê, phân tích, so sánh để từ đó đưa ra các giải pháp nhằm giúp huyện có hướng đi tích cực và tốt nhất trong công tác quản lý nguồn nhân lực, tạo việc làm cho lao động nữ

Luận văn được trình  bày thành 3 chương:

Chương 1:Cơ sở lý luận về các vấn đề lao động, việc làm và việc làm cho lao động nữ.

Chương 2: Thực trạng công tác giải quyết việc làm cho lao động nữ trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội huyện Hóc Môn và những vấn đề đặt ra.

Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết việc làm cho lao động nữ trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội huyện Hóc Môn.

download

Add Comment