Giải pháp phát triển SP ngoại hối phát sinh tại Ngân hàng Công Thương VN

Luận văn thạc sĩ: Giải pháp phát triển SP ngoại hối phát sinh tại Ngân hàng Công Thương VN

Đề tài luận văn: Kinh tế – Tài chính – Ngân hàng

Nội dung nghiên cứu luận văn:

Trong xu thế mớ cửa, hội nhập kinh tế hiện nay, hoạt động kinh doanh của các ngân hàng đã vươn ra trên phạm vi khu vực và toàn thế giới. Các ngân hàng thương mại hiện nay đang có xu thế mở rộng nhiều nghiệp vụ kinh doanh hiện đại mới trên thị trường. Cùng với các hoạt động mang tính chất truyền thống, hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại các ngân hàng đã là một hoạt động mang lại lợi nhuận chiếm tỷ trọng không nhỏ trong tổng số lợi nhuận chung của ngân hàng.

13_c82b1

Trên thị trường tài chính quốc tế, thị trường ngoại hối phái sinh đã phát triển rất mạnh với các nghiệp vụ phái sinh rất đa dạng và thị trường phái sinh đóng vai trò quan trọng trong hệ thống tài chính toàn cầu. Nghiệp vụ ngoại hối phái sinh là các công cụ phòng chống rủi ro tỷ giá đến mức thấp nhất trong kinh doanh ngoại hối của các NHTM cũng như các nhà đầu tư và các khách hàng. Nghiên cứu đề tài này nhằm tìm ra giải pháp thích hợp và khả thi góp phần tích cực trong việc triển khai các nghiệp vụ ngoại hối phái sinh tại Ngân hàng Công thương Việt Nam.

Luận văn gồm 3 chương như sau:

Chương 1: Tổng quan về thị trường ngoại hối và công cụ ngoại hối phát sinh

Chương 2: Thực trạng triển khai nghiệp vụ ngoại hối phát sinh tại Ngân hàng Công thương Việt Nam

Chương 3: Giải pháp phát triển sản phẩm ngoại hối phát sinh tại Ngân hàng Công thương Việt Nam

download

Add Comment