Giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay hỗ trợ người nghèo tại Tiền Giang

Luận văn thạc sĩ: Giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay hỗ trợ người nghèo tại Tiền Giang

Đề tài luận văn: Kinh tế – Tài chính- Ngân hàng

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn:

Tiền Giang với hơn 70% dân số sống bằng nông nghiệp do kỹ thuật còn lạc hậu, giá cả hay biến động, thiếu vốn sản xuất…nên đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn khá cao gần 11% theo tiêu chí mới hiện nay. Để nâng cao thu nhập cho người dân và giảm tỉ lệ nghèo, chương trình xoá đói, giảm nghèo được các cấp lãnh đạo xác định là vấn đề có tính chiến lược lâu dài và luôn đặt công tác này như một nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong các chính sách phát triển kinh tế xã hội.

Mục tiêu luận văn là hệ thống hóa các vấn đề lý luận chung về tín dụng đối với giảm nghèo đồng thời tập hợp kinh nghiệm một số nước về lĩnh vực này; Hệ thống hóa hoạt động cho vay hỗ trợ người nghèo của các cơ quan hoạt động về lĩnh vực này trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; Nghiên cứu kết quả chương trình cho vay hỗ trợ người nghèo đối với công tác XĐGN tại địa bàn; Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả của chương trình đối với công tác XĐGN

viet-luan-van-thac-si

Luận văn gồm 3 chương như sau:

Chương 1: Cơ sở lý luận và vai trò tín dụng hỗ trợ cho người nghèo.

Chương 2: Thực trạng cho vay hỗ trợ người nghèo tại địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả chương trình cho vay hỗ trợ người nghèo tại Tiền Giang.

download

Add Comment