Giáo dục ĐT với việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở VN hiện nay

Luận văn thạc sĩ: Giáo dục ĐT với việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở VN hiện nay

Đề tài luận văn: CNDVBC & CNDVLS

Mục đích nghiên cứu của luận văn:

Luận án làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản và thực trạng  vai trò giáo dục – đào tạo với việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đề xuất một số phương hướng và giải pháp chủ yếu nhằm phát huy vai trò của giáo dục – đào tạo với việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay.

Phạm vi nghiên cứu của luận văn:

Luận văn không nghiên cứu toàn bộ vấn đề phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và toàn bộ vấn đề giáo dục – đào tạo, mà nghiên cứu vai trò giáo dục – đào tạo với việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở nước ta, tập trung nghiên cứu vấn đề này ở các trường đại học của Việt Nam hiện nay.

Khảo sát thực tiễn vai trò của giáo dục – đào tạo với việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở một số trường đại học ở Việt Nam hiện nay. Về thời gian nghiên cứu vai trò của giáo dục – đào tạo với việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay.

viet-luan-van-thac-si

Luận văn gồm 4 chương như sau:

Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu.

Chương 2: Nguồn nhân lực chất lượng cao và vai trò của giáo dục – đào tạo với việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay

Chương 3: Thực trạng và những vấn đề đặt ra

Chương 4: Phương thức và một số giải pháp chủ yếu nhằm phát huy vai trò giáo dục – đào tạo với việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở VN hiện nay.

download

Add Comment