Mô hình Logit đo lường khả năng trả nợ của khách hàng tại NH TMCP Á Châu

Luận văn thạc sĩ: Dùng Mô hình Logit để đo lường khả năng trả nợ của khách hàng tại NH TMCP Á Châu

Đề tài: Tài chính Ngân hàng

Mục tiêu nghiên cứu:

Làm rõ tổng quan về mô hình Logit đo lường khả năng trả nợ của khách hàng doanh nghiệp

Ứng dụng mô hình đo lường khả năng trả nợ của khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Á Châu dựa trên cơ sở nguồn thông tin từ hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ và lịch sử quan hệ tín dụng của khách hàng doanh nghiệp hiện hữu.

Từ những vấn đề nêu trên đưa ra giải pháp ứng dụng mô hình logit để đo lường khả năng trả nợ củ khách hàng doanh nghiệp trong hoạt động tín dụng và quản lý tín dụng tại Ngân hàng TMCP Á Châu

02kt32413450a3

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

Đối tượng nghiên cứu là các khách hàng doanh nghiệp đang có quan hệ tín dụng tại Ngân hàng TMCP Á Châu đã được xếp hạng tín dụng nội bộ

Phạm vi nghiên cứu tập trung nghiên cứu các khoản tín dụng đối với các khách hàng doanh nghiệp đang có dư nợ tín dụng tại Ngân hàng TMCP Á Châu, không bao gồm các khách hàng doanh nghiệp bị từ chối cấp tín dụng và các khách hàng doanh nghiệp không được xếp hạng tín dụng nội bộ

Thời gian nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng doanh nghiệp được giới hạn trong phạm vi từ năm 2010 đến năm 2012. Phạm vi nghiên cứu không xem xét đến ảnh hưởng của yếu tố vĩ mô đến khả năng trả nợ của khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Á Châu.

download

Add Comment