Dự án khảo sát nguyên nhân nghỉ việc tại Ngân hàng ABC

Luận văn thạc sĩ: Dự án khảo sát nguyên nhân nghỉ việc tại Ngân hàng ABC

Đề tài:  Phát triển và thay đổi tổ chức

Mục tiêu và phạm vi luận văn: 

Mục tiêu của hợp đồng tư vấn.

Nguyên nhân nghỉ việc thời gian qua của nhân viên.

Đề ra một vài giải pháp cần thiết để giúp làm giảm tỷ lệ nghỉ việc.

02kt32413450a3

Nội dung của luận văn:

Bước 1: Gặp gỡ và thảo luận với lãnh đạo tại D dựa trên mô hình chuẩn đoán tổ chức 7S của McKinsey.

Bước 2: Phỏng vấn sâu có chọn lọc một số nhân viên ngân hàng ABC (hiện tại và đã nghỉ việc) nhằm lựa chọn một số tiêu chí để thiết kế nội dung khảo sát.

Bước 3: Thiết kế bảng câu hỏi cho phù hợp với tình hình của ngân hàng ABC và đối tượng khảo sát, sau đó tiến hành khảo sát với số lượng mẫu được chọn theo 3 tiêu chí: tích cực, bình thường và thụ động.

Bước 4: Thu thập, xử lý và báo cáo kết quả.

Bước 5: Thu thập thêm thông tin của nhân viên quản lý cấp trung thông qua phương pháp thảo luận tay đôi để giải thích kết quả khảo sát.

Bước 6: Giải thích nguyên nhân và định vị vấn đề nghỉ việc.

Bước 7: Đề xuất giải pháp.

Bước 8: Phân tích động lực và nguyên nhân kháng cự.

Bước 9: Lên kế hoạch hành động quản trị thay đổi tổ chức.

download

Add Comment