Dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài trên thị trường chứng khoán VN

Luận văn thạc sĩ: Dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài trên thị trường chứng khoán VN

Đề tài: Tài chính – Kinh tế

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn:

Tính đến cuối năm 2007 cả nước có trên 9.500 dự án đầu tư nước ngoài cấp giấy phép đầu tư với vốn đăng ký trên 98 tỷ USD. Cũng như các nước đang phát triển trên thế giới, Việt Nam cũng trải qua hai làn sống nước ngoài đổ vào. Làn sóng thứ nhất khởi đầu từ những năm đầu của thời kỳ đổi mới, làn sóng thứ 2 bắt đầu từ năm 2000, tăng mạnh vào năm 2006 và đặc biệt là cuối năm 2007 khi vốn FPI đăng ký đạt kỷ lục ở mức 20,3 tỷ USD

Mục tiêu luận văn nhằm phân tích thực trạng vốn đầu tư gián tiếp trong những năm qua trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Trên cơ sở những tác động và hậu quả của dòng vốn này, đề tài sẽ đề xuất những giải pháp hoàn thiện hơn cho việc kiểm soát dòng vốn FPI trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

tai-chinh-kinh-te

Hệ thống phương pháp nghiên cứu:

Đề tài sử dụng các phương pháp thống kê, kế thừa có chọn lọc, đồng thời vận dụng cơ sở lý luận để tìm hiểu, phân tích và đánh giá thực trạng FPI cũng như những giải pháp thiết thực nhằm kiểm soát dòng vốn này trên thị trường chứng khoán Việt Nam thời kỳ hậu WTO

Luận văn được trình bày thành 3 chương:

Chương 1: Tổng quan về dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Chương 2: Thực trạng dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Chương 3: Giải pháp kiểm soát dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài thông qua thị trường chứng khoán Việt Nam

Download

Add Comment