Chính sách cổ tức của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán VN

Luận văn thạc sĩ: Chính sách cổ tức của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán VN

Đề tài: Kinh tế tài chính – Ngân hàng

Mục đích nghiên cứu: 

Vận dụng lý thuyết đoạt giải Nobel kinh tế về chinh sách cổ tức của M&M để xem xét chính sách cổ tức của các công ty niêm yết ở thị trường chứng khoán Việt Nam

Xem xét thực trạng chi trả cổ tức của các công ty niêm yết trên thị trường chừng khoán Việt Nam trong thời gian qua.

Đánh giá các yếu tố hoạt động đến chính sách cổ tức của các công ty niêm yết để tìm ra các nguyên nhân của việc lựa chọn đó.

Phân tích những bất cập trong việc lựa chọn chính sách cổ tức của các công ty niêm yết thời gian qua.

Cuối cùng là từ từ xem xét một số kinh nghiệm chi trả cổ tức ở các nước phát triển trên thế giới, để từ đó đi đến những gợi ý cho việc lựa chọn phù hợp chính sách cổ tức của các công ty niêm yết Việt Nam trong thời gian qua.

thi-truong-chung-khoan

Nội dung Luận văn gồm 3 chương:

Ở Việt Nam các công ty niêm yết nói riêng và các công ty cổ phần nói chung vẫn chưa hình dung rõ nét chính sách cổ tức là như thế nào và chưa nhận xét đúng mức tầm quan trọng, mức độ ảnh hưởng của chính sách cổ tức tác động lên giá trị doanh nghiệp. Việc chi trả cổ tức của các công ty còn mang nặng tínhh chất tự phát, chưa có tính chiến lược dài hạn. Chính trong tình hình đó, chúng ta rất cần thiết phải có những công trình nghiên cứu làm rõ về chính sách cổ tức, cách thức xây dựng chính sách cổ tức tối ưu, cũng như việc đánh giá tầm quan trọng của nó đối với mỗi công ty.

Mặt khác, đứng dưới góc độ quản lý thì các vấn đề phát sinh trong việc chi trả cổ tức của các công ty cũng đòi hỏi các cơ quan chức năng phải hiểu rõ bản chất của những vấn đề đó để quản lý tốt và ban hành những văn bản phù hợp.

Chương 1: Cơ sở lý luận

Chương 2: Chính sách cổ tức của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán hiện nay

Chương 3: Lựa chọn chính sách cổ tức thích hợp cho các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

download

Add Comment