Cải cách nền công vụ Việt Nam

Luận văn thạc sĩ: Cải cách nền công vụ Việt Nam

Đề tài luận văn: Quản lý nhà nước

Nội dung luận văn:

Hoàn thiện chế độ công vụ và nâng cao chất lượng lượng đội ngũ công chức. Hoàn thiện chế độ công vụ là nội dung quan trọng của cải cách hành chính nhà nước, làm cho chế độ công vụ ngày một hoàn bị hơn. Qua đó, bảo đảm sự vận hành của bộ máy hành chính thông suốt, nâng cao ý thức trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức; giải quyết đúng đắn, kịp thời các yêu cầu hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức; bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

van- hoa- cong - ty

Quan điểm hoàn thiện chế độ công vụ:

1. Hoàn thiện chế độ công vụ phải đảm bảo sự lãnh đạo thống nhất của Đảng về công tác cán bộ

2. Hoàn thiện chế độ công vụ gắn với đổi mới hệ thống chính trị, đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước

3. Hoàn thiện chế độ công vụ đảm bảo hội nhập kinh tế quốc tế

4. Hoàn thiện chế độ công vụ nhằm xây dựng nền công vụ phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân.

5. Hoàn thiện chế độ công vụ gắn với tăng cường chuyên môn, nâng cao đạo đức công vụ, bảo đảm chế độ thủ trưởng trong các cơ quan công quyền.

Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức:

Đổi mới quy trình, chế độ tuyển dụng công chức

Thi nâng ngạch công chức trên cơ sở cạnh tranh lành mạnh

Đổi mới công tác đào tạo và bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức

download

 

Add Comment