Phương pháp học tập theo tư tưởng “lấy tự học làm cốt” của HCM ở ĐH Quân sự

Luận văn thạc sĩ: Phương pháp học tập theo tư tưởng “lấy tự học làm cốt” của HCM ở ĐH Quân sự

Đề tài: Tiến sĩ Giáo dục Học

Mục đích nghiên cứu:

Bồi dưỡng PPHT cho học viên ở Đại học Quân sự theo tư tưởng “lấy tự học làm cốt” của Hồ Chí Minh nhằm giúp cho học viên ở Đại học có cách học chủ động, tích cực đạt kết quả vững chắc, góp phần vào việc chỉ đạo sự phạm, nâng cao chất lượng dạy học nói riêng, chất lượng giáo dục, đào tạo ở các trường đại học quân sự nói chung trong bối cảnh đổi mới giáo dục, đào tạo của nhà trường quân đội hiện nay

viet luan van thac si

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn:

Về mặt lý luận: Luận án đã luận giải cơ sở khoa học cho việc bồi đưỡng PPHT “lấy tự học làm cốt” của học viên ở đại học quân sự, góp phần nâng cao chất lượng quá trình dạy học trong quân đội. Đặc biệt là xây dựng quy trình bồi dưỡng PPHT “lấy tự học làm cốt” cho học viên ở đại học quân sự hiện nay, đồng thời góp phần hoàn thiện hơn lý luận về tự học và PPHT trong môi trường dạy học ở Đại học Quân sự

Về mặt thực tiễn: Luận án có thể là tài liệu tham khảo trong nghiên cứu, giảng dạy và học tập ở các học viện, nhà trường quân đội hiện nay, đặc biệt là tài liệu trong bồi dưỡng PPHT, bồi dưỡng khả năng tự học, tự nghiên cứu nhằm phát huy tính tích cực sáng tạo của học viên trong quá trình học tập tại trường.

download

Add Comment