Bảo đảm quyền con người của người bị tạm giữ, bị cáo trong tố tụng hình sự VN

Luận văn thạc sĩ: Bảo đảm quyền con người của người bị tạm giữ, bị cáo trong tố tụng hình sự VN

Đề tài luận văn: Luật hình sự

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn:

Bảo đảm quyền con người nói chung, quyền con người của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo nói riêng trong tố tụng hình sự là vấn đề rộng và chưa được nghiên cứu nhiều trong khoa học luật tố tụng hình sự nước ta. Đây là một vấn đề khó nhưng rất quan trọng cả về lý luận và thực tiễn.

Bảo đảm quyền con người của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo trong tố tụng hình sự Việt Nam nhằm nghiên cứu khái niệm và đặc điểm Nhà nước pháp quyền nói chung, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nói riêng; nghiên cứu mối quan hệ giữa quyền con người và quyền công dân; nghiên cứu vấn đề bảo đảm quyền con người trong Nhà nước pháp quyền;…

viet-luan-van-thac-si

Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận đảm bảo quyền con người của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo trong tố tụng hình sự, đồng thời nghiên cứu thực trạng quy định pháp luật cũng như thực tiễn hoạt động tố tụng hình sự, làm sáng tỏ những bất cập hạn chế, để đưa ra những kiến nghị và giải pháp tăng cường bảo đảm quyền con người của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo trong tố tụng hình sự Việt Nam.

Luận văn gồm 3 chương như sau:

Chương 1: Nhận thức chung về bảo đảm quyền con người trong nhà nước pháp quyền và trong tố tụng hình sự

Chương 2: Thực trạng bảo đảm quyền con người của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo trong tố tụng hình sự Việt Nam và pháp luật quốc tế

Chương 3: Một số kiến nghị tăng cường bảo đảm quyền con người của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo trong tố tụng hình sự Việt Nam.

download

Add Comment