Bài toán trích xuất từ khóa cho trang Web áp dụng phương pháp phân tích thẻ HTML và đồ thị Web

Trích xuất từ khoá cho trang web là một bài toán mở rộng của bài toán trích xuất từ khoá cho một văn bản. Ở mức cao hơn, nó là một bài toán con trong hệ thống trích xuất thông tin (Information Retrieval).

Trong nhiều năm qua, bài toán này đã được đề cập, quan tâm nhiều ở các hội nghị quốc tế và các công ty lớn. Bài toán trích xuất từ khoá cho trang web là việc kết hợp giữa trích xuất từ khóa trong văn bản nội dung trang web và việc khai phá, đánh giá từ khoá dựa trên các đặc trưng, cấu trúc của Web. Đây cũng là vấn đề khá mới mẻ và được áp dụng trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau như: quảng cáo trên máy tìm kiếm, phân cụm các trang web, hỗ trợ tìm kiếm, hỗ trợ gợi ý người dùng….

Trong khoá luận tốt nghiệp này, tác giả đã đề xuất mô hình giải quyết bài toán trên dựa vào các phương pháp: độ quan trọng các thẻ HTML, đồ thị web. Ngoài ra, các phương pháp hỗ trợ là khai phá log và từ điển hỗ trợ cũng được trình bày nhằm nâng cao chất lượng từ khóa. Khóa luận đã áp dụng trên một số miền dữ liệu cụ thể của các trang web tiếng Việt, tiếng Anh và cho kết quả khả quan.

Kết cấu của khoá luận bao gồm các chương sau:

– Chương 1: Giới thiệu về bài toán. Nêu các khái niệm cơ bản về bài toán. Các ứng dụng của bài toán. Những thách thức đặt ra cho bài toán.

– Chương 2: Các công trình liên quan. Giới thiệu sơ lược về các phương pháp đã được áp dụng với các bài toán sinh cho văn bản, cho trang web.

– Chương 3: Hướng giải quyết và đề xuất mô hình bài toán. Miêu tả hướng giải quyết của tác giả, đề xuất mô hình có thể thực thi.

– Chương 4 “Kết quả thực nghiệm và đánh giá”. Đưa ra những kết quả đã làm, và đánh giá kết quả.

Download Luận Văn: Bài toán trích xuất từ khóa cho trang Web áp dụng phương pháp phân tích thẻ HTML và đồ thị Web

Add Comment