Ảnh hưởng của việc KT-ĐG-KQHT của sinh viên một số trường ĐH ở TPHCM

Luận văn thạc sĩ: Ảnh hưởng của việc KT-ĐG-KQHT của sinh viên một số trường ĐH ở TPHCM

Đề tài luận văn: Đo lường – đánh giá giáo dục

Nội dung luận văn: 

Mặc dù, hiện nay giáo dục nước ta đã đạt được một số thành tựu nhất định như: xây dựng được một hệ thống giáo dục quốc dân tương đối hoàn chỉnh bao gồm nhiều bậc học và cấp học khác nhau (nhà trẻ mẫu giáo, tiểu học, THCS, THPT, TNCN, CĐ, ĐH và SĐH), quy mô giáo dục tăng nhanh, bước đầu đáp ứng nhu cầu học tập của xã hội, chất lượng giáo dục có chuyển biến trên một số mặt, …

Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại nhiều yếu kém, hạn chế như: “yếu kém về chất lượng, mất cân đối về cơ cấu, hiệu quả giáo dục chưa cao, giáo dục chưa gắn bó chặt chẽ với thực tiễn, đào tạo chưa gắn liền với sử dụng, đội ngũ giáo viên còn yếu, cơ sở vật chất còn thiếu, chương trình, giáo trình, phương pháp giáo dục và công tác quản lý chậm đổi mới, một số hiện tượng tiêu cực, thiếu kỷ cương chậm được khắc phục”.

le tot nghiep

Mục đích của luận văn:

Mục đích của nghiên cứu là khảo sát những ảnh hưởng của KT-ĐG KQHT đến phương pháp học tập của SV ở một số trường đại học trên địa bàn TP.HCM. Biến độc lập KT-ĐG KQHT sẽ được xem như là quá trình xác định, lựa chọn, thiết kế, thu thập, phân tích, diễn dịch và sử dụng thông tin để tăng chất lượng học tập của người học và để người học phát triển kiến  thức và kỹ năng. Biến phụ thuộc phương pháp học của SV là cách thức thu thập, tiếp thu và vận dụng tri thức của SV. Nghiên cứu sẽ làm rõ chiều hướng cũng như mức độ ảnh hưởng của KT-ĐG KQHT đến phương pháp học của SV. Từ đó có những giải pháp thay đổi phương pháp học tập phù hợp điều chỉnh hoạt động KT-ĐG KQHT nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng học tập thông qua thay đổi phương pháp học tập phù hợp cũng như tăng tính tích cực, chủ động của SV trong học tập.

Luận văn gồm 4 chương:

Chương 1: Tổng quan

Chương 2: Cơ sở lý luận

Chương 3: Phương pháp nghiên cứu

Chương 4: Nội dung và kết quả nghiên cứu

download

Add Comment