Ảnh hưởng của văn hóa công ty đến sự cam kết gắn bó NV làm việc trong các DN TPHCM

Luận văn thạc sĩ: Ảnh hưởng của văn hóa công ty đến sự cam kết gắn bó của NV làm việc trong các DN TPHCM

Đề tài: Quản trị kinh doanh

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn:

Hiện nay, cùng với xu thế cổ phần hóa và phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng thì vai trò của văn hóa công ty ngày càng được xem trọng và đánh giá cao, nhất là theo xu thế ngày nay khi sự quan tâm của người lao động trong tổ chức không chỉ gồm các yếu tố về công việc, tiền lương…mà họ còn quan tâm đến yếu tố văn hóa công ty, đặc biệt là đối với những nhân viên có năng lực, bản lĩnh, tài giỏi do bởi nó cũng là một trong những nhân tố ảnh hưởng đến quyết định tiếp tục ở lại hay rời bỏ tổ chức…

Tuy nhiên ở Việt Nam các nghiên cứu về mức độ ảnh hưởng của văn hóa công ty đến sự cam kết gắn bó, trung thành của người lao động trong tổ chức hiện vẫn còn trong giai đoạn sơ khai.

van- hoa- cong - ty

Luận văn được thực hiện nhằm muc tiêu khảo sát thái độ cam kết gắn bó của các nhân viên trong tổ chức dưới tác động của các khía cạnh văn hóa công ty. Để đạt được mục tiêu cơ bản trên đề tài hướng vào vấn đề: kiểm định  mối quan hệ giữa các khía cạnh văn hóa công ty mà mức độ cam kết gắn bó với tổ chức của nhân viên

Luận văn gồm 5 chương:

Chương 1: Mở đầu

Chương 2: Cơ sở lý thuyết

Chương 3: Phương pháp nghiên cứu

Chương 4: Kết quả nghiên cứu và thảo luận

Chương 5: Kết luận và đề xuất

Download

Add Comment