Phân tích chiến lượt kinh doanh Công ty CP Kinh doanh Thủy sản Sài Gòn

Luận văn thạc sĩ: Phân tích chiến lượt kinh doanh Công ty CP Kinh doanh Thủy sản Sài Gòn

Đề tài: Quản trị chiến lượt

Nội dung luận văn:

Trong những năm qua nền kinh tế Việt Nam đã có những bước chuyển biến tích cực, tốc độ tăng trưởng kinh tế tương đối cao, góp phần quan trọng giúp Việt Nam từ một quốc gia nghèo đói sau 25 năm đổi mới đã trở thành một nước có trình độ phát triển trung bình, vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới ngày càng được nâng cao. Những thành tựu bước đầu đã có một phần đóng góp quan trọng của các doanh nghiệp và doanh nhân.

Mục tiêu của đề tài là hệ thống hóa cơ sở lý luận về chiến lược làm tiền đề để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động của công ty, xây dựng chiến lược công ty. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Từ đó kết hợp với định hướng, mục tiêu của công ty APT để xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh thủy hải sản của Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn APT.

3565345

Luận văn gồm 7 chương như sau:

Chương 1: Mục đích nghiên cứu.

Chương 2: Tổng quan về lý thuyết chiến lược kinh doanh và các mô hình phân tích, đánh giá.

Chương 3: Phương pháp nghiên cứu.

Chương 4: Phân tích chiến lược kinh doanh của Công ty Cổ phần kinh doanh thủy hải sản Sài Gòn.

Chương 5: Đánh giá các chiến lược hiện tại của Công ty Cổ phần kinh doanh thủy hải sản Sài Gòn.

Chương 6: Đề xuất

Chương 7: Kết luận.

download

Add Comment